جامع: د غزني پر زندان بريد کې د زندان چارواکي لاس لري