همايون شريفى، گلکار و يکى از باشندگان ولايت هرات مى گويد که گاهى کار پيدا ميشود و گاهى نه؛ بعد از تحمل مشکلات زياد ميتواند يک لقمه نان خشک براى خانواده تهيه نمايد:"آيا حق ندارم که مثل افراد ديگر، زندگى خوب داشته باشم." پاليسى اقتصادى شما چطور است، تفاوت هاى اقتصادى را چطور کاهش ميدهيد؛ زيراکه يک تن روزانه صد افغانى و کسى ديگر هزاران دالر عايد دارد؟ منابع مالى براى تطبيق پلان هاى اقتصادى را چطور تهيه مى نماييد؟
عدم اشتغال و بیکاری، مرض مزمن جامعه فعلی ماست، پالیسی اقتصادی ما: بازنگری استراتیژی انکشاف ملی و توسعه متوازن اقتصادی، سیاست پولی و مالی متوازن، ارتقاى زیر بناهای اقتصادی، ایجاد هماهنگی برای "برنامه ملی کار و اشتغال" است که ما را به مطلوب خواهد رساند. مدیریت منابع طبیعی، در اولویت کارهای ما قرار دارد؛در این راستا چارچوب های چند منظوره اى را در محور منافع کشور ایجاد می کنیم.
پاليسى اقتصادی مان به اساس این معیارات استوار خواهد بود . - حمایت کامل از تولیدات داخلی و وضع محصول بلند بالای عین مواد وارداتی برای تشویق از سرمایه گذاران داخلی - پرداخت قرضه های بدون مفاد برای سرمایه گذارانی که در بخش های تولید سرمایه گذاری میکنند - کاهش فقر با استفاده از تمامی امکانات داخلی و کمک های بین المللی؛ با توجه به شرایط کنونی افغانستان - معافیت گمرکی برای ماشین های تولیدی وارداتی - اصلاح و نوسازی سیستم های گمرکات و معیاری نمودن آنها از نظر فنی و تخنیکی - توزیع زمین و برق برای سرمایه گذاران بخش های تولیدی - ریشه کن کردن اقتصاد مافیایی و غیر قانونی - ساده سازی پروسه اخذ جواز و سرمایه گذاری - تلاش و فراهم نمودن زمینه ها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی - معافیت گمرکی برای اقلام صادراتی افغانی
ما رشد اقتصادى را يکى از اصول از بين بردن فقر و استحکام ثبات سياسى ميدانيم؛ اما رشد اقتصادى را تنها براى جلوگيرى از افراط و تفريط کافى نمى دانيم. تجارب بين المللى نشان داده که رشد اقتصادى و خدمات اجتماعى، لازم و ملزوم يکديگراند؛ پس پاليسى اقتصادى ما اين است که به اين سکتورها توجه لازم کنيم: ١: زراعت، مالدارى، جنگلات ٢:معادن، آب، برق و... ٣: توليدات صنعتى ٤:ساختمانى ٥:تجارت عمده وپرچون، رستورانت ها وهوتل ها ٦: ترانسپورت، ذخيره ها ومواصلات ٧: وفعاليت هاى ديگر خارج شدن از مشکلات فعلی، تنها یک هدف روشن نظام اقتصادی را میخواهد؛ هدف ما به میان آوردن یک نظام اقتصادی متحرک وتولیدی میباشد، که بتواند برای سرمایه گذاران، مردم وجوانان کار مدوام وسودمندی را مهیا سازد؛ خدمات واجناس با کیفیت مستهلکین، عواید دولت که وسیله عرضۀ خدمات برای فقرا وهموطنان دیگر باشد وهمچنین راه منظم را برای عواید دولت فراهم سازد. مثال های بزرگ یک نظام مصرفی؛ عروسی های بزرگ، موتر های قیمتی، لباس وغیره میباشد، که به پیمانۀ بزرگ در آن پول مصرف میشود؛ اما سبب کار وپیشرفت مدوام نمیگردد. در این نظام رقابت ها تا سرحد اصراف میرسد، به مردم فایدۀ دوامدار نمیرساند. در یک نظام تولیدی پول به سرمایه مبدل میگردد، گردش آن سبب پیشرفت مداوم مردم ویک کشور میگردد. شرکت ها هسته های یک نظام تولیدی اند. بخاطریکه حرکت وتشبث آنها نیز انکشاف می کند وهم به شکل مداوم بر سکتورهای موجود دیگر راه تشبث را باز میکند. معیار فعالیت شرکت ها وتاثیر تولید آنها برمعیار های جهانی ومنطقوی استوار است. بطور مثال شرکت چینایی به این کامیاب شده، که یک ساختمان ١٤ منزله را اعمار کند. در حالیکه در کشور های دیگر عقب مانده، این ساختمان در جریان پنج الی شش سال اعمار شده نمیتواند؛ پس در بخش های تولیدی معیار تنها مصرف پول نیست، بلکه مصرف موثر آن است. به اساس تجربه های جهانی یک نظام تولیدی چهار حلقه دارد: "شرکت های تولیدی، حلقات تولیدی، شبکه های تولیدی، ونظام ملی رقابتی.
برادر محترم همايون شريفى، شما که يک گلکار هستىد، بايد از مهارت هاى شما استفاده صورت گيرد؛ شما معمار خوب باشيد، جامعه ما به شما نياز دارد؛ شما بيشتر از هر کس ديگر در تلاش حصول رزق حلال هستيد. اگر موفق شوم، انشاءالله که تلاش خواهم کرد تا به نفقۀ حلال شما توجه صورت گيرد، روزمزد روزانۀ شما بايد بيشتر گردد؛ اگر عمر شما بالاتر باشد، پس زمينۀ تعليم رايگان بايد براى تعليم اولادهاى شما ايجاد گردد، تا اولادهاى شما انجنيران خوب و زندگى شما مرفهشود؛ خداوند(ج) روزى شما را با برکت سازد. انشاءالله که حکومت من تلاش خواهد کرد که منابع عوايد داخلى را ايجاد و جلوگيرى از فساد صورت گيرد؛ اما در وضعيت کنونى، به تفاوت بيشتر معاشات توجه مى کنمتا معاشات دالرى پايان يابد. تفاوت بيشتر از نگاه معاشات افغانى از بين برده شود، دراينجا خارجى ها نيز هزاران دالر معاش ميگيرند که نياز به يک تعادل دارد. در مورد جستجوى منابع اقتصادى بيشتر، به شکل تفصيلى يادآورشدم؛ اما يک تيم اقتصادى ميتواند که برايم مشوره هاى خوب دربخش منابع مهم اقتصادى ارايه کند. تيم اقتصادى جداگانه از وزارت هاى سکتورى، يک تشکيل خاص در چوکات رياست جمهورى خواهد بود که اقتصاددانان خوب و مجرب، در آن توظيف خواهند شد.
یک بخش از سوال شما را پاسخ گفتم. بلی ما آب های غیر استفاده شده داریم. برنامه هایی هم برای اعمار بند ها داریم. می دانید که برنامه ریزی، سروی و تمویل آن به پروگرام های انکشافی و کمک های خارجی نیاز دارد. در این باره با مساعدت کنندگان بحث هایی را آغاز می کنیم و ادامه می دهیم.