امين مياخيل باشندۀ ٢٨ ساله بغلان مى گويد:"فارغ التحصيل پوهنځى زراعت ميباشم؛ اما از يک و نيم سال گذشته بدينسو وظيفه ندارم، در دواير زياد دولتى و غيردولتى درخواست دادم؛ اما آنها تجربه کارى و موارد ديگر را براى ما بهانه ميگيرند و بيکار مانده ام، چه کنم؟" اکثر افغان ها با فقر و بيکارى دست به گريبان هستند، علت آن چيست، مردم از اين آفت چطور نجات يابند؟
بیکاری و فقر از آفت ها و تهدیدات حیات ملی ما به شمار می رود و علت آن، نبود پلان دقیق و هماهنگ با روند انکشاف افغانستان است. در برنامۀ‌ ما "توسعۀ اقتصادی" و "اشتغال" واجد جایگاه های عمده و بسا با اهمیت هست. برای رفع این مشکل،بحث ایجاد هماهنگی برای" برنامۀ ملی کار و اشتغال" را در قالب برنامۀ اقتصادی ما گنجانیده ایم. ازاین رهگذر با فقر و بیکاری و محرومیت مبارزه خواهیم کرد و شاخص های: ارتقاى زیر ساخت های اقتصادی، مدیریت منابع طبیعی و بهبود خدمات زیربنايی را به گونۀ برجسته مورد اهتمام قرار خواهیم داد.
براى اشتغالزایی، برنامه های ذیل را با کادرهای جدید و جوانان در نظر خواهیم گرفت: - فراهم نمودن زمینه اشتغال برای جوانان - فراهم نمودن زمینه های مشارکت گسترده جوانان در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی - ایجاد کانون های فرهنگی و اجتماعی برای جوانان جهت تقویت فکری، روانی و بلند بردن سطح دانش و آگاهی های لازم - توظیف کارمندان در سطوح مختلف به اساس اصل شایسته سالاری نه قوميتی - عرضه خدمات به شهروندان بدون در نظرداشت تعلقات سیاسی، مذهبی، زبانی و ملیتی
عامل نخست آن نبود همچو يک نظام باثبات ميباشد که آن فرصت هاى کارى و برنامه هايى را داشته باشند. عادل باشد و به اساس کفايت و اهليت باشد. براى اينکه سطح فقر و گرسنگى کاهش يابد، اين اقدامات ضرورى ميباشد. اقدامات براى حکومتدارى خوب اقتصادى -تهيه کردن شرايط رشد به سکتورهاى مشخص - خواستن اجماع سياسى اقتصادى و تخنيکى براى به ميان آورد نظام توليدى - برنامه ها و تعهدات مشخصبراى کاريابى اينها نقاطى اند که باانجام دادن آن جلو فقر گرفته شده ميتواند. هر بخش تشريحات زياد دارد. به ميان آمدن نظام متحرک، ملى و توليدى اقتصادى، براى سرمايه گذاران بخصوص جوانان کارهاى موثر پيدا ميشود.
اگر اقدامات فوق عملى گردد، نياز به متخصصين زراعت نيز خواهد بود و زمينۀ کار براى شان مساعد خواهد شد. پروژه هاى مواد زراعتى و توليد تخم ها، ايجاد فارم هاى زراعتى، وارد کردن دواها جهت محو گياهاى هرزه و حشرات زراعتى. راه هاى نجات از فقر، گرسنگى و بى کارى:  عصرى سازى زراعت.  ايجاد فابريکه هاى کوچک و بزرگ.  احياى فابريکات رخت بگرامى، گلبهار و پلخمرى.  احياى مجدد و توجه به شرکت سپين زر کندز، همچنان تلاش براى توليد، پروسس و صادر نمودن پنبه.  فراهم نمودن موقع براى خدمات به کشورهاى ديگر از طريق افغانستان.  ايجاد نهرها آب و ايجاد آب بندهاى کوچک و بزرگ.  ترميم چاه هاى نفت و گازدر شمال کشور.  زمينه سازى شرايط براى سرمايه گذارى خارجى در استخراج معادن کشور.  رشد دادن به صنايع کوچک دستى.  جلوگيرى از فساد؛ تا از کمک هاى خارجى و بودجه داخلى استفاده صورت گيرد.  جلوگيرى از واردات مواد فيشنى و غيرضرورى و يا وضع گمرکى بيشتر.  استعمال توليدات داخلى به جاى جلوگيرى از واردات اشياى خارجى که باعث فروش توليدات داخلى و ايجاد زمينه هاى کارى ميشود.  همچو اقدامات بيشتر ديگر نيز در بخش فرصت هاى کارى و از بين بردن فقر و گرسنگى، کمک مى کند.
سوال های شما تقریباً مشابه است. میزان بلند بیکاری در افغانستان، مرا هم مانند شما رنج می دهد. آرزو دارم کوشش های تان نتیجه بدهد و شامل کاری شوید. کاهش فقر و پیدا کردن کار در برنامه های ما جای مهم گرفته است. ما انشاءالله کوشش خواهیم کرد که در دولت هم فرصت های جدید و امکانات تمویل آن پیدا شود و هم در بخش خصوصی هماهنگی هایی برای کاریابی جوانان انجام دهیم. برنامه ما در این باره این است که همراه با جوانان، زمینه های کاری را جستجو می کنیم. ما منابع و فرصت های کاری را به طور عادلانه توزیع خواهیم کرد. وضعیت اقتصادی مردم ما خراب است، می دانم؛ اما عدالت در این عرصه هم سبب می شود که تا حدی جلو افراط و تفریط ها در عایدات شخصی گرفته شود. محاسبه ما در این مورد بالای بخش خصوصی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است که به موجب آن فرصت های جدید شغلی تدارک می شود.