محمدشعيب دهقان ٣٨ ولايت لغمان مى گويد:"محصولات زراعتى ما به قميت خيلى پايين به بازار ميرسد و به قيمت پايين از افغانستان نيز به خارج صادر ميگردد، در آنجا در خانه هاى سرد نگهدارى و دوباره با قيمت هاى بلند بالاى ما فروخته ميشود، حکومت نتوانسته که درجريان ده سال گذشته براى ما سردخانه ها ايجاد نمايد." زراعت، يک منبع مهم اقتصادى مردم افغانستان است، پلان حکومت شما در مورد عصرى سازى سيستم زراعتى کشور چيست؟
زراعت و مالداری در اولویت کاریبرنامۀ ما قرار دارد.به جهت اینکه اکثریت مردم کشور ما زراعت پیشه اند و به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی کشور به شمار می رود؛ ما در برنامۀ اقتصادی خویش، طرح"استراتیژی بهبود در توسعۀ روستایی" معطوف به بهینه سازی عرصۀ زراعت، باغداری و مالداری؛ تعادل میان صادرات و واردات؛ همکاری سکتور خصوصی، دولتی و مختلط را در نظر گرفته ایم؛ با تطبیق طرح یادشده جهش های مؤثر در عرصه های میکانیزه سازی زراعت، ارتقاى کیفیت محصولات زراعتی، باغداری و مالداری و همچنان بازاریابی بهتر برای محصولات یادشده را سازماندهی می نماییم.
در بخش زراعت ما برنامه های ذیل را روی دست داریم: - حمایت از تولیدات داخلی - در اختیار قراردادن تخم های اصلاح شده‎ی بذری و کودهای کیمیاوی برای زارعین - ایجاد و حمایت از کوپراتیف های زراعتی - اعمار و گسترش سردخانه ها در تمامی ولایات - حمایت از سکتور خصوصی بخش زراعت و ایجاد سهولت های لازم
ما براى ميکانيزه کردن زراعت کار خواهيم کرد و مالدارى را از شکل عنعنوى به شکل عصرى مبدل ميسازيم. توجه تجاران عرب را به ميوه جات خود بر مى گردانيم؛ بخاطريکه ميوه جات ما در کشورهاى خارجى بخصوص در کشورهاى عرب شهرت زياد کسب کرده است. در بخش سبزى نيز همچو سرمايه گذارى را در نظر داريم. از راه توليد کردن سبزى، ميوه و لبنياتبراى افراد زياد فعاليت هاى کارى مهيا ميشود. کوشش ميکنيم که زمينهاى زراعىتى را از چنگ غاصبين نجات دهيم و همچنان براى معيشت و رهايش، محلات مناسب را فراهم سازيم، تا جلو از بين رفتن زمين هاى زراعتى گرفته شود. به ميان آمدن مارکيت ملى قريه و شهر بسته ميشود و همه همشهريان خود را در نقص و فايدۀ سکتور زراعت، شريک ميبينند. ايجاد سيلوها به ظرفيت دو مليون تُن، حل منازعات زمين، کادستر ملى يازده ساله براى براى حفظ زمين هاى دولتى، جنگلات و ورشوها و عملى کردن برنامه هابراى شرعى کردن جايدادها نيز در اولويت هاى کارى ما قرار دارند.
مشکلات زياد در بخش ميوه هاى تازۀ افغانستان وجود دارد که باغداران نيز با آن مواجه هستند. بايد کارهاى ذيل صورت گيرد: • فعال کردن سکتورخصوصى و دولتى براى توليد مشروبات جايز، از ميوه هاى تازه. • ايجاد سردخانه ها براى نگهدارى ميوه. • توجه جدى براى صادرات ميوه و تشويق هرچه بشتر زارعين و باغداران در اين راستا، همچنان مساعد نمودن شرايط براى مارکيت فروش جهانى ميوه جات. امور ذيل، در بخش عصرى سازى سيستم زراعت، قابل توجه ميباشد: • دريافت تخم هاى اصلاح شده و توزيع مواد زراعتى با قيمت پايين و يا رايگان. • انکشاف فابريکۀ کود در داخل کشور و ايجاد فابريکات جديد. • آوردن تراکتورهاى زراعتى و ماشين هاى عصرى. • اقدامات جدى در مورد بندهاى آب و برق. • امکانات خيلى زياد بندهاى کوچک و بزرگ آب وجود دارد که با اعمار آن، نياز داخلى برق برآورده ميشود و امکان دارد که به خارج نيز صادر گردد و اين کار، باعث روابط خوب نيز خواهد شد و نياز وارد کردن برق به پايان ميرسد. • رشد کشت زعفران، بايد جاگزين مواد مخدر گردد. کارخانه هاى کوچک بايد در داخل کشور براى آن اعمار گردد اقداماتى براى صاردات آن نيز صورت گيرد. • بايد به شيرين بويه توجه صورت گيرد. • اقدامات جدى براى پروسس باغ هاى زيتون و صادارت آن، به راه انداخته شود و از قطع درخت ها بايد جلوگيرى به عمل آيد.
با شما موافقم که زراعت منبع مهم اقتصادی کشور ماست. در واقع افغانستان یک کشور زراعتی است. بلند رفتن مصنوعی سطح زندگی در شهرها، صعود قیمت مواد اولیه، کرایه و کالاهای موردنیاز، بدون شک دهقانان و مالداران کشور ما را به مضیقۀ اقتصادی گرفتار کرده است. کوشش ما این است که در گام اول بین محصولات زراعتی و عاید خانواده های دهقانان، از درک فروش آن یک تناسب معین برقرار شود. طوری که محصولات زراعتی بخشی از نیازهای خانواده های دهقانان را کفایت کند. هنوز زود است در بارۀ عصری سازی زراعت سخن گفت. کار در این عرصه سال ها را در بر می گیرد؛ اما باید از یک نقطه ای آغاز شود. پیش از آن باید به دهقانان کمک های صورت بگیرد که نحوۀ بهره برداری از زمین بهتر شود. سیستم های آبیاری تنظیم شود، کود با کیفیت توزیع گردد و با امراض زراعی مجادله صورت بگیرد. ما در برنامۀ خویش تولید صنعتی از محصولات زراعتی را در نظر گرفته ایم. مانند تبدیل بعضی محصولات سردرختی به انواع مربا، شربت ها وغیره. در این صورت هم کار برای مردم پیدا می شود و هم می توانیم بخشی از این تولیدات را به خارج از کشور صادر کنیم.