سيمع الله ٢٠ ساله، باشندۀ شهر مزارشريف مى گويد:"جوانان سرمايۀ بزرگ کشور است، کشور جنگ زده مثل افغانستان به فعاليت وسيع جوانان نياز دارد. با تاسف بايد گفتکه حکومت هم دربخش تعليمى و هم دربخش ورزش، براى آنها توجهنداشته و اکثر آنها بيکاراند." در صورت موفقيت، براى جوانان کشور که ٦٥درصد مردم را تشکيل ميدهند، چه مى کنيد و براى آنها چطورسهولت هاى ورزشى را فراهم ميسازيد؟
در برنامۀ ما برای جوانان، نقش استراتیژیک و جایگاه ویژه تعریف شده است؛ جوانان بایستی از مزایای تعلیم و تحصیل، کار و رفاه برخوردار باشند و در فضای صلح آمیز و مطمئن به سر ببرند، این ها از جملۀ حقوق آنهاست که دولت های ملی و خدمتگذار برای شان فراهم کند؛ در برنامۀ ما در رابطه با جوانان، شاخص های ذیل عمده تلقی شده اند: تحول آفرینی نیروی جوان؛ سهمگیری نیروی جوان در روند توسعۀ اقتصادی-اجتماعی؛ نشاط نیروی جوان در "حوزۀ عمومی"؛ نقش نیروی جوان در امرِ امنیت پایدار؛‌ زمینه سازی برای جذب تمامی جوانان کشور در چرخۀ آموزش و تحصیلات عالی؛ زمینه سازی برای اشتغال و آیندۀ ‌سعادتبار جوانان؛ برنامه ریزی برای حمایت های معنوی و مادیجوانان وشکوفاسازی نیروی جوان درعرصه های هنر و ورزش حرفه ای. تلاش های مجدانه به خرج خواهیم داد تا در جهت عملی سازی محورهای فوق، گام برداریم و از این طریق، زمینه های مطمئن توسعه و ثبات اجتماعی را به وجود آوریم.
همانگونه که می دانیم جوانان در کشور، اکثریت عددی ما را شکل می دهند؛ بر همین ملحوظ در عرصه جوانان برنامه های آتی در اولویت کاری ما قرار دارند: - فراهم نمودن زمینه اشتغال برای جوانان با توجه به تخصص و تجربه های آنان و استخدام نخبگان جوان در ادارات دولتی و غیردولتی - فراهم نمودن زمینه های مشارکت گسترده جوانان در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی - ایجاد و تقویت نهادهای مربوط جوانان در عرصه های مختلف به خصوص فدراسیون های ورزشی که می تواند افغانستان را به یک کشور مطرح در سطح جهانی تبارز دهد
جوانان اکثریت قاطع جامعه است، که متاسفانه در امتیازات به اقلیت مبدل گردیده است. شکار بی ثباتی وجنگ شده اند. از هرچه بیشتر به کار است که برای جوانان یک فضای صلح آمیز به میان آورده شود. برای آنها شرایط تعلیم تحصیل، توجه به انکشاف ذهنی وجسمی شان، پیداکردن کار برای آنها، فراهم سازی شرایط سهمگیری موثر آنها در دولت، فراهم سازی راه برای آنها در سطح جهانی وتوجه به جنگ زدگان از اولویت ها واساسات ما اند. در بخش سهولت های ورزشی مضمون سپورت که در مکاتب تدریس میشود، توجه خواهیم کرد. مثلى که حال فوتبال وکرکت نام کشور را در مسابقات جهانی بلند کرده است؛ همچنین برای ايجاد وحدت ملی، زمينه بازی های دیگر را فراهم خواهیم کرد. پس تلاش ما این است برای آموزش سالم وافغانی جوانان، شرایطى را مهیا سازيمکه از این طریق، فکر ملی نسل جوان تقویه شود و تقویۀ ذهنی وجسمی را دریابند.
جوانان، آيندۀ جامعۀ ما هستند، تغيير مثبت و سازنده را در جامعۀ ما با قوت کامل آورده ميتوانند؛ لازم است که به قشر جوان توجه بيشتر دربخش علمى صورت گيرد؛ تا سهولت هاى تعليمى چون ادارات کوچک و بزرگ آموزشى، مکاتب، پوهنځى ها و پوهنتون ها براى آنها مساعد گردد. در ايجاد کورس هاى کوتاه مدت و طويل المدت، فرستادن آنها براى تحصيل به خارج از کشور، لابراتوارها و همچنين فرصت هاى تعليم رايگان و...، کوشش خواهم کرد. ورزش و سپورت نيازهرکس به ويژه ضرورت جوانان ميباشد که بايد توجه به آن صورت گيرد و بعضى جوانان، مهارت خاص در مسابقات ملى و بين المللى داشته باشد؛ طوريکه جوانان ما امروز در بخش فوتبال، واليبال و کرکت درخشيده اند. کوشش خواهم کرد تا ميدان هاى ورزشى براى جوانان ايجاد و سهولت هاى مختلف را براى تشويق آنها فراهم سازم؛ مدال ها و تحفه هاى خوب به آنها خواهم داد تا مردم به سطح ملى از آن لذت ببرند.
درست است، جوانان سرمایۀ بزرگ کشور ما و از هر کشور دیگر است. ما می خواهیم جوانان امروز و فقط امروز به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فعال شوند. برای آنان برنامه هایی داریم که به اشتراک خود آنان، از تحصیل تا کار در داخل و خارج از کشور عملی خواهد شد.