ولوله تنها باشندۀ ولايت کندهار مى گويد:"از يکسو نا امنى ها در مقابل کار زنان موانع ايجاد کرده و از سوى ديگر، محدوديت هاى عنعنوى باعث شده که خانواده ها براى زنان خود اجازۀ کار در اداره را ندهند، زنان با خشونت روبه رو اند ونمى توانند که شريک زندگى خود را انتخاب نمايند؛ از ميراث محروم اند، مردها به زنان مثل يک ابزار مى بينند و به هيچ نوع حقوق آنها متعهد نيستند. امسال موارد گوناگون خشونت عليه زنان به سطح کشور ثبت شده است؛ در صورت برنده شدن خود در مورد حل اين مشکل، چه ميکنيد و در مجموع در مورد بهبود وضعيت زنان چه پلان داريد؟
بحث حفاظت از حقوق شهروندان مخصوصاً قشرهای آسیب پذیر، برای ما هم به لحاظ اخلاقی و نیز به جهت قانونی واجد اهمیت اساسی است؛ ما در رابطه با موضوع خشونت علیه زنان اقدامات چندجانبه را روی دست می گیریم؛ از یکطرف ساحۀ امن را برای شان گسترده می نماییم و ازجانب دیگر در جهتِ فرهنگ سازی برای ترویج و تعمیم احترام به حقوق انسانی آنها، سرمایه گذاری می نماییم؛ همچنان حمایت های حقوقی و قانونی را در این راستا بیشتر از پیش بسیج خواهیم کرد، با پدیدۀ خشونت علیه زنان در سطوح متنوع اعم از مرکز،‌ ولایات و ولسوالی ها مبارزه خواهیم نمود، څارنوالی ها را بیشتر از پیش فعال کرده و واجد کیفیت خواهیم نمود. با توجه به اهمیت موضوع، مساعی به خرچ می دهیم تا موارد ذیل را نیز به گونۀ مشخص از رهگذر قانون تقویت نماییم: رعایت آموزه های دینی و اخلاقی؛ احترام به حقوق انسانی زنان؛ امحای هرگونه تبعیض علیه زنان؛ مساعی برای تحقق NAPWA؛ زمینه سازی برای نقش پر رنگ تر زنان در امر توسعه؛ جلوگیری از سوء استفاده از زنان؛ حمایت و انکشاف حقوق زن.
در بهبود وضعیت زنان موارد ذیل را در برنامه های خود به عنوان یکی از خواست های مهم این قشر از جامعه گنجانده ایم: - حمایت کامل از تساوی حقوق زنان در برابر مردان مطابق به قانون اساسی افغانستان و معیارات اسلامی و شرعی - به کارگیری همه امکانات برای بلندبردن آگاهی های زنان در تمامی لایه های اجتماعی - حمایت از حقوق زایمان و ایجاد تسهیلات صحی برای زنان - طرح و تطبیق برنامه های جدید با میکانیزم های منطقی برای جلوگیری و کاهش از مرگ و میر مادران - حمایت از کنوانسیون های بین المللی برای رفع انواع خشونت ها
برای بهبود زندگی خانم ها پلان ما روشن است. در ابتدا زن صاحب یک شخصیت مستقل است. زن تنها از نظر زن نه،بلکه آنرا به چشم مادر، خواهر، دختر ویا منسوب به کدام شخصمیبینیم. خشونت با زن، تجاوز بر آن به ما قابل قبول نیست، پس اگر این عمل انجام شود. با متخلف برخورد قانونی خواهد شد. زنانى که در ارگان های دولتی کار میکنند؛ آنها از هرنوع تعرض، اذیت وتهدیدات مصوون باشند. زنان را از زندگی سمبولیک بکشیم، در مدیریت عملی، رهبری ودر میدان تصمیم ایستاد خواهیم کرد. با مردان رقابت سالم ومشروع را انجام خواهند دادکه صلاحیت وظرفیت خود را ثابت کنند. وزارت امور زنان به حیث یک وزارت کلیدی کار خواهد کرد. برای به دست آوردن حقوق زنان طرح های منسجم ومنظم را پیش خواهد کرد. زنان که از تعلیم باز مانده اند، برای آنها زمینه های تعلیمات حرفوی ومسلکی فراهم خواهد شد. بطور عموم به صحت، تعلیم وجنبه های اجتماعی زنان توجه زیاد خواهد شد. برای آنها فضا مصوونیت وکارکردن مهیا خواهد شد. در بخش میراث برای شان حقوق داده میشود، که دین مبین اسلام برای شان تعیين کرده است.
حقوقۍ که اسلام به زنان داده، در جامعۀ ما داده نشده. زن از حقوق زياد در اسلام برخوردار است، زن از نظر اسلام؛ هم از شوهر و هم از پدر خود مستحق ميراث است. مهر زن، حق خود وى ميباشد؛ اما اين حقوق را در جامعۀ خود به زن نداده ايم؛ بايد داده شود، مهر حق زن است؛ اما قيمت فروش نيست که در جيب پدر و برادر انداخته شود. زن؛ از حق تعليم خود(دنيوى و دينى) در چوکات قانونى شرعى اسلام، استفاده کرده ميتواند و يا هم در همين چوکات کار کرده ميتواند. زن؛ يک استاد بهتر، يک نرس و داکتر بهتر و ماهر، يک مهندس، کمپيوتردان و قانوندان خوب شده ميتواند، لازم است که شرايط محيطى با در نظرداشت ارزش هاى اسلامى و ملى مهيا شود. زن، مثل مرد از حقوق يکسان برخوردار است. من در صورت پيروزى، حقوق حقۀ زنان را خواهم داد و قوانينى را وضع خواهم کرد که از نقض حقوق زنان جلوگيرى نمايد، علاوه بر علم و تعليم، حجاب شرعى چيزى است که دين اسلام آنرا مشخص کرده و نشاندهندۀ حقوق و عزت زنان ميباشد. حجاب شرعى هيچوقت مانع و محروميت کار، علم و تعليم زنان نميشود، اين کار بُعد نادرست تبليغات ديموکراسى غربى ميباشد.
زنان در افغانستان به طور نسبی از فرصت ها و امکانات خوب برخوردار شده اند. حفظ این دستاورد ها و انکشاف بهتر آن در دستور کار ما قرار دارد. ایجاد محیط سالم و مصوون برای کار در ادارات دولتی، آگاهی دهی برای مردم از حقوق زن و اعمال خشونت علیه آنان بخشی از کار ما را در این عرصه تشکیل می دهد. ما می خواهیم که نیم بخش جامعه در کارهای اجتماعی و در تصمیم گیری ها بیشتر شامل شوند. دشواری های حقوقی و قانونی شان رفع شود و در مورد احقاق حقوق اسلامی آنان اقدام گردد. ما نمی خواهیم که شعار خدمت به زنان صرف شعار باشد، عمل نیاز است، درازمدت، صبورانه و با پشتکار.