اسدالله باشندۀ ٣٢ ساله ولايت هملند مى گويد:"تا حدى که مه به ياد دارم، جنگ در افغانستان جريان دارد، افغان ها يکديگر را به نام هاى مختلف مى کشند؛ نمى فامم که سلسلۀ کشتار تا چه وقت ادامه خواهد يافت و افغان ها چه وقت صاحب زندگى در فضاى صلح و آرامش ميشوند." جنگ و نا امنى، اکنون به يک مشکل عمومى مبدل گرديده که تمامى افغان ها از آن رنج ميبرند؛ شما براى تامين امنيت پايدار که خواست اولين مردم است، کدام پلان عملى داريد و در بخش تطبيق آن تا چه حد باورداريد؟))
برای تأمین امنیت پایدار به مثابۀ نیاز مبرم افغانستان، پلانِ وسیع روی دست است که در برنامۀ ملی ما به گونۀ مفصل شرح داده شده است؛ اما مختصراً می توان برخی از راهکارها را به گونۀ ذیل برشمرد: • مفاهمه و مذاکره با مخالفین همزمان با تقویۀ سیستم دفاعی- امنیتی کشور؛ • تقویت حکومتداری خوب؛ • ریشه کن سازی فساد اداری؛ • توجه جهت ایجاد و ازدیاد فرصت های شغلی برای مردم؛ • توجه در جهت زیربناهای اقتصادی؛ • مساعی برای ارتقاى اعتبار ملی قوای قضائیه؛ • گسترش و کیفیت بخشی نهادهای فرهنگ ساز؛ • تلاش برای تأمین عدالت اجتماعی؛
صلح و امنیت؛ دو پدیده ای است که مردم از گذشته‌ها در انتظار آن بوده و هستند. صلح و امنیت؛ لازم و ملزوم یکدیگراند و ما معتقد به این هستیم که امنیت، زمانی می ‌تواند در افغانستان تأمین شود که همه جناح‌های درگیر و متخاصم، در تفاهم با همدیگر بر مسایلی دست پیدا کنند که بتوانند به تمامی طرف‌ها و ملت افغانستان قابل قبول باشد. از این لحاظ تلاش خواهیم کرد تا با قانونمند شدن و تقویت شوراهاى عالى صلح افغانستان، گام هاى اساسى را برداشته و از نيروى بشرى نخبه، با طرح هاى علمى و عملى کار بگيريم.
براى حاکميت قانون در دولت، خواهان انحصار قوى مشروع و استعمال مشروع آن هستيم. براى تطبيق اين هدف و حکومت خوب بايد وظايف اردوى ملى، پوليس و امنيت ملى بطور واضح از همديگر تفکيک شود، صلاحيتها و مسووليت هاى آن واضح شود، هماهنگى ميان آنها وجود داشته باشد و همچنان مکافات و مجازات آنها نيز وضع شوند. در پنج سال آينده وظيفۀ اصلى پوليس بايد از جنگ، به تطبيق قانون مبدل گردد. حفظ وطن و تامين حاکميت ملى، از وظايف مقدس اردوى ملى ميباشد؛ نظام و ثبات کشور ما ميخواهد که اردو بطور دوامدار از تعليم و تجهيز برخوردار و از نگاه سلاح نيز مجهز باشدو به زندگى خانواده هاى آنها نيز توجه خاص صورت خواهد گرفت. امور استخباراتى بايد تنها از سوى امنيت ملى صورت بگيرد. يعنى مرجع بايد واحد باشد و از سوى همه نيروهاى امنيتى، بايد قبولانده و عملى شود. بر اساس قانون اساسى، بنياد سرقوماندانىاعلابراى انسجام روزمره گذاشته شود که در جريان هر هشت ساعت، وضعيت امنيتى کشور را به اساس معيارهاى ثابت نظارت نمايد و مديريت خوب هماهنگى نيروهاى امنيتى را انجام دهد. شوراى امنيت ملى مسووليت کنترول کردن منابع، ساختن استراتيژى کوتاه، متوسط و درازمدت را به عهده خواهد داشت. ما تعهد ميکنيم که براى عزت معنوى و مادى نيروهاى امنيتى، تلاشهاى همه جانبه کنيم. يک شهرک امنيتى را در نزديکى هر قول اردو براى زندگى خانوادگى آنها اعمار خواهيم نمود.
صلح نياز اولى مردم افغانستان است، تعهد و ارادۀ خودم اين است که تلاش هاى مخلصانه و صادقانه براى تامين صلح انجام ميدهم؛ اما تامين صلح تنها از طريق همچو تلاش ها و تعهدات ممکن نيست. صلح به کار عملى، قربانى و انعطاف دو جانبه نياز دارد؛ پلان عملى من براى تامين صلح اين خواهد بود که حرف هاى مخالفين با حوصله شينده شود، هيچ نوع بهانه مانع مذاکرات نخواهد شد و راه براى تفاهم بين الافغانى مستقيم هموار خواهد شد؛ خواست هاى مخالفين بايد در چوکات اهداف اسلامى و ملى پذيرفته شود و آغوش حکومت من، از عمق دل باز خواهد بود. اگرتنازل کدام بعد حکومت من لازم شود، بايد پذيرفته شود؛ زيراکه هدف اصلى، تامين صلح سراسرى و وحدت ملى ميباشد.
با شما موافقم که جنگ میان افغان ها متاسفانه ادامه دارد. این جنگ برعلاوۀ تحمیل تلفات انسانی و ضایعات مادی، مانع انکشاف و بازسازی نیز شده است. به طور خلاصۀ برنامه عملی ما برای قطع جنگ این است که در گام نخست علت های جنگ را به طور واضح جستجو می کنیم. ظلم، بیکاری، غصب ملکیت ها و جایداد های مردم، شماری از اسباب جنگ را تشکیل می دهد. در این صورت حکومت ما بر رفع این اسباب جنگ تمرکز می کند و آن را تا حد توان به کمک مردم افغانستان رفع می کند. ما فکر می کنیم که آنچه را مخالفین افغانستان از راه های صلح آمیز و در چارچوب قانون اساسی کشور به دست آورده می توانند، نیاز نیست که از راه جنگ در تلاش به دست آوردن آن باشند. به هر حال ما در مصالحه با مخالفان عامل های داخلی، عامل های منطقه یی و بین المللی را مدنظر داریم. برای هریک برنامه ها و راهکارهایی داریم که انشاءالله به وقت وزمان آن عملی خواهد شد. در عرصۀ دفاعی، دکتورین نظامی حکومت ما به دفاع مشروع معطوف خواهد بود. امیدواریم برخورد مخالفان با حکومت جدید یک صفحۀ جدید به سوی قطع جنگ باشد. اما مبارزه با تروریزم و خرابکاران ادامه می یابد.قوای امنیتی کشور از سرباز تا جنرال مورد مواظبت حکومت ما قرار خواهد داشت تا و ظایف شان را در دفاع از وطن، استقلال و تمامیت ارضی کشور به نحو احسن به سر برسانند.