جنرال محراب الدين ساپى فرزند ظفرخان درسال ١٣٤٠ه ش درقريه ليچ ولسوالى اله ساى متولد گرديده است. وى در سال ١٣٥٤ ه ش از مکتب حربى کابل فارغ و درهمين سال جهت فراگيرى تحصيل به کشور هندوستان رفت، ليسانس حقوق را بدست آورد و بعداً دوره ماسترى نيز دربخش نظامى در همين کشور سفرى کرد .
 
جنرال محراب الدين ساپى در زمان حاکميت استاد برهان الدين ربانى آتشه نظامى در پاکستان بود و بعداً درسال ١٩٩٥ ميلادى منحيث سفير افغانستان در اسلام آباد تعيين شد. به تاريخ ٢٨ ثور سال ١٣٩٠ ه ش بحيث والى کاپيسا معرفى و تاکنون نيز اين مسووليت را بعهده دارد .
وى با حزب جمعيت اسلامى پيوند دارد و با زبان هاى پشتو، درى ، اردو، هندى ، پشه يى، انگليسى وعربى صحبت کرده ميتواند .