Add new comment

Livelihood programme funds spent on other projects

کابل (پژواک، ٧ دلو٩٣): اعضای شورای ولایتی سرپُل می گویند پول بدیل کوکنار که بالغ بر هفت میلیون دالر می شود، به جای رشد بدیل کوکنار و حمایت مستقیم از دهقانان، روی پروژه های دیگر به مصرف رسیده است.
حدود شش سال پيش، سرپُل عارى از کشت کوکنار اعلام شد و از ١٣٨٨ بدینسو بخاطر ستایش از دهقانان، وزارت مبارزه با مواد مخدر، همه ساله یک میلیون دالر به این ولایت اختصاص می دهد که برای رشد کشت بدیل و حمایت از دهقانان به مصرف برسد.
اما اعضای شورای ولایتی می گویند که تاکنون از این پول، برای رشد زراعت و حمایت دهاقین، هیچ مبلغی به مصرف نرسیده است که نفع مستقیم، به زمین داران داشته باشد.
اسدالله خرم یکی از اعضای این شورا گفت: "هربار از سوی مقامات محلی، به مردم و دهاقین وعده داده شده؛ اما تاهنوز به ارزش یک افغانی برای دهاقین، یک پروژه تطبیق نگردیده است، که این امر باعث شده که زارعین بعضاً دست به کشت مواد مخدر بزنند."
از سویى هم ریاست مبارزه با مواد مخدر سرپُل می گوید که در تصمیم گیری ها برای مصرف این پول ها هیچ نقشی نداشته است.
حمیدالله حمید رییس مبارزه با مواد مخدر این ولایت گفت که این پول، باید در پروژه هايی به مصرف می رسید که تاثیر مستقیم بر زندگی دهاقین ما میداشت؛ اما متاسفانه تاهنوز در تمام پروژه هايی که اعمار شده، یک پروژۀ وجود ندارد که از آن، زمینداران به صورت مسقیم بهره مند شده باشند.
حمید افزود: "علت عدم تقبیق پروژه ها برای زارعین و فراموش شدن این قشر، بی کفایتی مقامات محلی در این ولایت می باشد که حق زارعین را برای ساخت تالار ولایت، سرک ها، کلينیک و مکتب به مصرف رسانده اند."
موصوف علاوه کرد که از این پول ها باید برای اعمار سربندها، خرید تراکتور، تخم اصلاح شده، و تطبیق پروژه هايی که نفع مستقیم آن، به زارعین می رسد، استفاده می شد.
در همین حال، عبدالغفور دستیار معاون و سرپرست ولایت سرپل نیز تایید کرد که این پول، روی پروژه هايی به مصرف نرسیده که زمینداران، از آن به صورت مستقیم مستفید شوند.
اما موصوف افزود که این تصمیم ها در جلسۀ کمیتۀ انکشافی گرفته می شود، که متشکل از نماینده های ریاست های سکتوری و ادارات مربوطه می باشد.
اما دستیار سرپرست ولایت سرپُل می گوید که در تمام جلسه ها رییس مبارزه با مواد مخدر این ولایت، حضور داشته است.
وی افزود: "کمیتۀ انکشافی فیصله می کنند که این پول، درکدام قسمت ها به مصرف برسد، رییس مبارزه با مواد مخدر همیشه در جلسات اشتراک داشته و اولویت بندی ازسوی همین کمیته صورت گرفته است."
اما رییس مبارزه بامواد مخدر گفت که به دلیل "بعضی دخالت هايی که از جانب ولایت صورت گرفته"، این ریاست نمی تواند در مورد پروژه هايی که وزارت مبارزه با مواد مخدر، برای سرپُل اختصاص می دهد، تصمیم بگیرد.
در همین حال، محمد ابراهیم اظهر معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر، دلیل سلب صلاحیت رییس مبارزه با مواد مخدر سرپُل را شکایت های مکرر از عملکرد او دانست.
وی افزود: "علت سلب صلاحیت حمیدالله حمید در ولایت سرپل، شکایت های مکرری است که ازسوی والی این ولایت، مبنی بر بی کفایتی این ریاست صورت گرفته و این وزارت نیز تصمیم گرفته است، که اختیارات مالی پروژه ها را به ولایت بدهد."
به گفتۀ عبدالغفور از پول بدیل کوکنار، برای ساختن سالون ولایت، هشت کیلومتر سرک داخل شهر، سه مکتب در سه ولسوالی، یک کلینيک در ولسوالی صیاد، یک شفاخانۀ بیست بستر معتادین در شهر سرپُل و علاوه بر آن، برخی دیگری پروژه های خُرد و کوچک استفاده شده است.
وی افزود در سال جاری نیز یک میلیون دالر در اختیار ولایت قرار داده شده است و به ولسوالی ها خبر داده شده است؛ تا اولویت های خود را شناسایی کنند که بر اساس آن، به مصرف برسد.
اما عبدالغفور به مشکل دیگری در برابر مصرف این پول نیز اشاره نموده گفت که اگر این پول به شش ولسوالی اختصاص داده شود، برای ساخت پروژه های اساسی مانند سردخانه یا اعمار بند، کفایت نمی کند و باعث تنش میان باشندگان این ولسوالی ها می شود.
او همچنان افزود: "موضوع دهاقین هم درجلسات انکشافی مطرح شده؛ اما به نسبت مشکلات اداری که بوده، اگر ما به دهاقین تراکتور خریداری کنیم؛ دریور، روغنیات، ترمیمات آن چطور می شود؟ و ما آن را به چه کسی تسلیم کنیم؟ این مشکلات بود که این پول ها در سایر پروژه ها به مصرف رسیده است."

 

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.